KURBAN

Nove vijesti

KURBAN
KURBAN
KLANJE KURBANA
Onaj koji kolje trebao bi biti pod abdestom. Kurban se vodi do mjesta klanja sa bar 3 tekbira : (sa kurbanom treba lijepo postupati)
„ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER; LA ILLAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER;
ALLHU EKBER VE LILLAHIL HAMD ! „
Iz poštovanja bi bilo lijepo kurbanu na tome putu prebaciti preko glave peskir ili nešta slično umjesto poveza očiju.
Kurban se potom polozi na zemlju lijevom stranom tijela okrenuvši ga prema Kibli.
Pri tome mu se veže donja zadnja noga ( tj. ona koja je na zemlji ),među prednje dvije tako da mu gornja zadnja noga ostane slobodna. Ovaj položaj je anatomski naj pravilniji jer trzanjem te slobodne noge, kao kompenzaciji bolu, kurban prije izbaci krv i ugine.
Pred samo klanje prouci se dova, kako se to u narodu kaze „Dova na nož“ a glasi:
E'uzu bi-llahi mine-ššejtani-niradžim !
Bismi-llahi-rrahmani-rrahim!
Allahuekber !
„Vedždžehtu vedžhije lillezi fetaressemavati vel erda hanifen ve ma ene minel mušrikin. Bismi-llahi,Allahu ekber. Allahume haza minke ve leke. Inne salati ve nusuki mahjaje ve memati li-llahi rabbi-l -alemin. La šerike leh ve bi zalike umirtu ve ene evvelu-l-muslimin. Allahumme tekabbel minni…… ( imena onih koji učestvuju u kurbanu) kema tekabbelte min Ibrahime halilike ve Muhammedin alejhi-ssalatu ve-sselam !. „
Iza ovoga se prouči još jedan tekbir kao prilikom dovođenja kurbana i kurban se prekolje jednim potezom oštrog noža izgovarajući glasno ili poluglasno ( ne u sebi ):
„BISMILLAHI, ALLAHU EKBER ! „ ili
Prilikom klanja prouciti: BISMILLAHI, VALLAHU EKBER,
ALLAHUMME HAZA MINKE VE LEKE , ALLAHUMME
TEKABBEL MINNI KEMA TEKABBELTE MIN IBRAHIME
HALILIKE. ( U ime Allaha, Allah je najveci, Gospodaru moj ovo je od mene
Tebi, o Allahu, primi ga od mene onako kako si ga primio od tvoga prijatelja
Ibrahima)

Pošto se kurban zakolje, prouče se jos tri tekbira, ovaj put mogu i u sebi, i sure Kevser- ( inaeatajna ).
Obrada kurbana se ne započinje prije nego se uvjeri da je životinja umrla i prestala isticati krv.
Kurban se ne smije ubiti na neki drugi nacin osim klanjem, jer kao takav ne bi bio primljen, pogotovu tehnikom < > sada raširenoj u savremenoj industriji mesa gdje se ubodima moždine vrši usmrćivanje stoke.
Umjesto spomenute dove koja se uči na nož također bi se mogla proučiti sura Kevser :
„ BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM
INNA E'ATAJNAKE-L-KEVSER.
FESSALI LI RABBIKE VENHAR.
INNE SANIEKE HUVE-L-EBTER.“

KURBAN NAMAZ
Pored ovoga postoji i nafila namaz poznat kao Kurban namaz.
Radi se o nafili ;(neobaveznoj ali dozvoljenoj i lijapoj stvari ). Vjerovatno je ovo pitanje riješeno od prijašnje uleme fetvom.
Namaz se sastoji o dva rekata, i klanja se od momenta klanja dok je kurban još živ i dok ne ugine. Iskustvo je pokazalo da se vrijeme klanja i vrijeme umiranja kurbana upravo nekako poklapaju.
Umjesto nijeta prouce se tri tekbira i dizanjem ruku uz Allahu Ekber pocinje prvi rekat. Kao i u svakom drugom namazu uče se: Subhaneke, Euzu-Bismila, Fatiha i ajet : KUL INNE SALATI VE NUSUKI VE MAHJAJE VE MEMATI LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU VE ENE EVVELU-L MUSLIMIN !
Ruknovi su kao i kod ostalih namaza a na drugom rekatu poslije Fatihe se uči sure Kevser. Nakon predaje selama se opet uče tri tekbira. Također se i na obadva rekata može učiti sure Kevser.
Samir ef. Čekić

Komentariši