preuzmi (6)Kao stvorenje sastavljeno od duše i tijela čovjek se nalazi između svijeta životinja i svijeta meleka. Tako je izdvojen kao najuglednije stvorenje. Njegov iman, lijep ahlak i dobra djela uzdižu ga na položaj na kojem mu se zavidi i zbog kojeg su mu meleki učinili sedždu. Ali, ukoliko bude slijedio strasti i prohtjeve svoga nefsa, pada na položaj ispod životinja.

Muhammed, a.s., ukazujući na ovu čovjekovu osobinu, ovako kaže: “Zaista i šejtani i meleki imaju utjecaj na usmjeravanja čovjeka. Šejtanski utjecaj ga podstiče na loše i na pobijanje istine, a melekski usmjerava na dobro i na potvrđivanje istine.”

Osoba koja želi postati pravi čovjek mora poznavati ove utjecaje, mora znati kontrolisati srcem one elemente koji ga žele upraviti ka određenom smjeru. Mora ići za djelima koja ga uzvisuju i zaustaviti osjećaje koji ga vode u ponor.

Nijet (namjera) je jedan prilično važan temelj u pogledu usmjerenja srca i ustanovljavanja odakle dolaze misli. Čovjek se nalazi između dva suprotna utjecaja, a onaj koji bude snažniji i nadvlada usmjerava njegovo ponašanje. Dvije strane, od kojih jedna potiče od razuma a druga od strasti, neprestano pozivaju čovjeka pa, ako se prikloni pozivu pameti, zadobit će iman i tevhid, a ako se prikloni strastima, past će u nizine i zabludu. Zbog toga se vodi žestoki rat – ko će osvojiti i u čije će ruke pasti srce; u ruke nefsa ili rūha, odnosno meleka ili šejtana.

Tajna čovjeka koji je stvoren radi ispita sadržana je u ovoj tački. Srce koje se nalazi na dodirnoj tački nefsa i rūha obavija se osobinama onoga koji izađe kao pobjednik. Ako pobjednik u tom ratu bude nefs, dominacija prelazi nefsu i srce biva prekriveno njime, a ako u ovom ratu nadvlada rūh, onda se srce mijenja prema njegovim osobinama. U toj situaciji srce će svjetlom koje se raširi u njemu utjecati i na nefs, te ga i izmijeniti, i tek tada će srce pokazati svoj stvarni karakter.

Napor srca da se stalno usmjerava ka nebeskim sferama je vjersko osjećanje, a i sam cilj tesavvufa. Tesavvuf poziva čovjeka da se okiti melekskim vrlinama. Uspjeh u ovom uzdizanju prije svega vezan je za odstranjivanje nefsanskih utjecaja na srca i njihovo punjenje dobrotama i ljepotama. Prvu od ove dvije radnje nazivamo čišćenjem nefsa (tezkije-i nefs), odnosno fena, a drugu glačanjem srca (tedžlije-i kalb), odnosno beka.

Cilj vjere islam je odgajanje čovjeka, uzimajući u obzir i njegovu duhovnu i urođenu prirodnu strukturu. Da bi se ostvario taj cilj, upoznavanje nefsa se uzima kao osnovni postulat. Prema tome, nefs podrazumijeva dvije stvari: prva, nefs označava čovjekovu suštinu i njega samog; druga, to je snaga srdžbe i prohtjeva koji se nalaze u čovjeku. Odgajajući nefs u kojem su sadržane čovjekove osobine, treba ga dovesti do stepena na kojem će biti pozitivan i koristan. Dakle, ovaj proces smatra se borbom sa svojim nefsom.

Osnovne sile koje se nalaze u čovjeku, poput snage srdžbe i prohtjeva, treba čuvati od pretjerivanja, odnosno zapostavljanja, tj. držati ih u okviru umjerenosti.
Nefs, nosilac ljudskih osobina, ima nekoliko svojih stepena. To su: nefs-i emmara, levvama, mulhima, mutmeinna, radijja, merdijja, safijja, odnosno kâmila. Ovo je sedam stepeni kroz koje duša prolazi u toku svog odgoja. Muhammed, a.s., kaže: “Onaj ko spozna sebe, spoznao je svog Gospodara!”

Put do spoznaje Gospodara, put postajanja pravim robom, jeste preko poznavanja i odgajanja svoga nefsa. Svaki nefs koji se odgaja mora da zadobije dobre osobine. U drugom hadisu nam se to otkriva: “Svaki čovjek se rađa u čistoj prirodi. Poslije ga roditelji učine jevrejom, kršćanom ili vatropoklonikom.” Iz ovog hadisa razumije se da se ljudi pod utjecajem okoline usmjeravaju u pravcu dobra, odnosno zla. Time je jasno pokazano kolika je važnost i značaj odgajanja nefsa. U procesu čišćenja nefsa ne ne ubiti nefsanske želje, nego ih zauzdati!

Ako je rūh manjkav bez pameti, tako je i nefs manjkav bez prohtjeva. Oboje ovo treba zadovoljiti na šerijatski propisan način, odnosno usavršiti, usmjeravajući ih uzvišenim ciljevima. Ne treba zaboraviti ni to da je čišćenje nefsa toliko teško da čovjek s njim neće moći sam izaći na kraj! On znači ima potrebu za duhovnom podrškom istinskih učenjaka i Allahovih prijatelja. Kao što postoji škola za svaku struku, škola odgoja nefsa je na kapiji muršida.

Sa Allahovom uputom i podrškom…

By MIZ

Komentariši